RUS302 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det ble delt ut evaluseringsskjema til studentene og i tillegg ble skjemaene lagt ut på nettet. Likevel kom det bare inn 2 svar fra en gruppa på 8. Svarene som kom inn var fyldige. I etterstund har studentene skrevet et brev til seksjonen med kopi til fakultetet om klage på undervisningen i RUS301 og RUS302. I det følgende vil det bli tatt hensyn til den delen av brevet som gjelder RUS302.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport

Karakterfordeling

Se FS-rapport

Studieinformasjon og dokumentasjon

RUS302 består av to disipliner: 1) oversettelse fra norsk til russisk; 2) et essay på russisk. For å gå opp til eksamen må studentene har levert inn et antall oversettelser og essays. Informasjon og dokumentasjon om studiet (studieplan, undervisningsplaner, pensumlister) var lagt ut på Studentportalen. Begge kurs avsluttes med en felles 6-timers eksamen hvor kandidatene skal oversette en tekst (ca 250 ord) og skrive et essay på ikke over 4 håndskrevne sider.

Tilgang til relevant litteratur

Oversettelsene deles ut av faglærer.
For essayskrivningen skal studentene legge opp et eget valgt pensum  på 600 sider russiske tekster hentet fra ulike genrer. Faglærer skal godkjenne de enkeltes pensumopplegg. Seksjonsleder er involvert i essayskrivningen som den som godkjenner pensum , som gir eksamensoppgavene og fungerer som intern sensor sammen med en ekstern. Den russiske språkpedagogen står for øvelsene i essayskriving gjennom semesteret.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningslokaler og utstyr har vært tilfredsstillende.

Andre forhold

En sykemelding fra faglærer i oversettelse en måned før eksamen førte til at seksjonen måtte skaffe vikar i denne tiden. Å skaffe vikarer er i dag vanskelig, særlig på kort varsel. Men det lot seg gjøre. Studentene vurderer undervisningen i hele semesteret som god.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Spørreskjema.

Oppsummering av innspill

Det viktigste punkt i studentenes evaluering er deres entydige oppfatning av at eksamenstiden – 6 timer for både oversettelse og essay – som for kort. De får blant annet ikke skikkelig tid til å se over det de har skrevet.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Når det gjelder essayskrivingen, er det en vanskelighet at studentene bruker for lang tid med å velge pensum på egen hånd. Det er en av grunnene til at det lett blir diskrepans mellom språkpedagogens undervisning og eksamensoppgavene, noe studentene nevner som et minus i sitt klagebrev. 

Oversettelseskurset får god omtale av studentene, bortsett fra det som er sagt ovenfor om eksamen. Essay-delen er mer problematisk, særlig det fritt valgte pensum. På bakgrunn av studentenes skriftlige og muntlige tilbakemeldinger vurderer seksjonen følgende tiltak for å forbedre essay-opplegget på RUS302:
1.Å dele opp eksamen, slik av oversettelsesdelen avsluttes (som nå) med en skoleeksamen som utvides fra 3 til 4 timer.
2.Å redusere pensum til fra 600-400 sider og samtidig lage et pensumforslag som lar seg endre i samråd med faglærer.
3.Å omgjøre eksamensformen i essayskriving til en mappeevaluering med to obligatoriske innleveringer (som nå) og med en avsluttende fire-timers skriftlig kunnskapstest i form av et essay med tema fra pensum.