TEAT301 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Uten problemer.

Strykprosent og frafall

Ingen styk men to trakk seg fra eksamen pga. sykdom. De to som trakk seg har gåt opp på nytt i vårsemstret. 

Karakterfordeling

Karakterfordelingen var god.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjonen har fungert i forhold til forventningene.

Tilgang til relevant litteratur

Litteraturtilgangen har fungert.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Har fungert tilfredsstillende.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentevalueringen virker oversiktlig.

Oppsummering av innspill

Studentene er fra middels til svært godt fornøyd med tilbudet og vanskelighetsgraden er som forventet, selv om en student ser ut til å ha hatt språkproblemer. Det må imidlertid forutsettes at studentene kan lese engelsk, dansk og svensk i tillegg til norsk. Studentene har vært på de fleste forelesningene, og de uttaler seg rimelig fornøyd (mellom godt og middels) med hva de har fått ut av undervisningen. Karakterene bekrefter imidlertid at undervisningen har fungert etter hensikten.

Ev. underveistiltak

Det studentene etterlyser flere forelesninger, og da gjerne som gjesteforelesninger. 

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

At det i større grad blir anledning til å gi et tilbud med gjesteforelesninger  på masternivå.