TYS311 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset ble gjennomført over tolv uker med en fordeling  mellom disiplinene i samsvar med studieplanen. Undervisningsformen vekslet mellom oversiktsforelesninger og arbeidsseminar etter behov.

Strykprosent og frafall

11 studenter var oppmeldt til eksamen. 10 studenter møtte. Dette gir et frafall på  9.1%. Ingen strøk.

Karakterfordeling

A:3, B:5, C:1, D:1, E:0. Gjennomsnittskarakter: B.

Studieinformasjon og dokumentasjon

”Moderne tysk språk, kultur og litteratur” er et felleskurs (15 stp) for masterstudenter i tysk språk og litteratur, som utover å gi innblikk i utvalgte språk- og litteraturvitenskapelige emner, legger vekt på å oppøve studentenes språkpraktiske ferdigheter i form av skriftlige og muntlige framstillinger samt oversettelse. Eksamen består av tre mappeoppgaver hver på ca. 1500 ord, en med språkvitenskapelig tema, en med litteraturvitenskapelig/kulturorientert tema og en oppgave i praktisk tysk.  I tillegg må studentene holde en selvvalgt pensumrelatert presentasjon på 15-20 minutter. Karakteren på denne muntlige prøven kan justere den samla karakteren på mappeoppgavene med en karakter opp eller ned.

Tilgang til relevant litteratur

Den litteraturen studentene trengte var enten tilgjengelig på STUDIA eller ble delt etter behov ut på seminaret.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Lokaler og undervisningsutstyr: Adekvat

Andre forhold

Tiden ble for knapp til den fordypning de ulike emnene krever og fortjener. Spredningen på to krevende språk- og litteraturvitenskaplige emner samt innlagte språkpraktiske øvinger gjorde at kurset fikk et noe ”springende” preg. (se studentevalueringen nedenfor).

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Metode og gjennomføring: Den generelle tilbakemelding fra studentene gikk ut på at de ulike kursdelene hver for seg var interessante, men i samsvar med punktet ”Andre forhold” ovenfor etterlyste de mer tid til fordypning og en sterkere integrering av praktisk tysk i hver av disiplinene. Det kom fram to forslag til forbedring av kurset: 1) kombinasjonen av språkvitenskaplige og litteraturvitenskapelige emner gjøres enten valgfri, eller 2) kuttes ut til fordel for et nytt kurs i hver av disiplinene.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

I samsvar med kommentarene og evalueringene ovenfor bør tas sikte på forbedringer av kurset med tanke på en evt. ny studieplan. Dette bør skje i dialog mellom de involverte lærerne og studentenes representanter i fagutvalget.