DASP307 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen ble gitt i form av forelesninger med noen integrerte øvelser i undervisningstimene.

Strykprosent og frafall

Tre studenter som leverte semesteroppgaven; to av disse bestod, mens den tredje ikke bestod av tekniske grunner, fordi han leverte en oppgave som ikke var vesentlig forsjellig fra en oppgave han leverte til et annet kurs. Fem andre studenter begynte på undervisningen leverte ingen oppgave.

Karakterfordeling

Alle beståtte oppgaver ble vurdert som bestått, i tråd med studieplanen.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Det ble opprettet et nettsted med informasjon og studiemateriale.

Tilgang til relevant litteratur

Noe litteratur ble skaffet elektronisk via kursets nettsted. Ellers ble det henvist til artikler, til dels upubliserte.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Mørklegging av lokalet fungerer ikke tilstrekkelig.
IT-avdelingen ved UiB tilbyr ikke tilstrekkelig programvarestøtte for LaTeX.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Sriftlig spørrelskjema med lukkede og åpne spørsmål, statistisk prosessering.

Oppsummering av innspill

DASP307 Høst 2005

Fikk du tilstrekkelig informasjon om dette emnet på forhånd?
 Gjennomsnitt: 2.3 Median: 2.0 Standardavvik: 1.5
  IKKE I MIDTEN, SPREDT

Har undervisningen på dette emnet økt eller redusert din interesse for språkvitenskapelig skriving?
 Gjennomsnitt: 4.0 Median: 4.0 Standardavvik: 1.0
  POSITIVT

Måtte du jobbe mye for dette emnet?
 Gjennomsnitt: 2.3 Median: 2.0 Standardavvik: 0.6
  IKKE I MIDTEN, HOMOGENT

Hadde du de nødvendige forkunnskapene?
 Gjennomsnitt: 2.3 Median: 3.0 Standardavvik: 1.2
  IKKE I MIDTEN

Var antallet undervisningstimer passe?
 Gjennomsnitt: 3.0 Median: 3.0 Standardavvik: 0.0
  BRA I MIDTEN, HOMOGENT

Var undervisningsformen egnet for kursets innhold?
 Gjennomsnitt: 3.7 Median: 4.0 Standardavvik: 1.5
  POSITIVT, SPREDT

Var øvelsene et passende og utfyllende tillegg til pensumet?
 Gjennomsnitt: 4.0 Median: 4.0 Standardavvik: 0.0
  POSITIVT, HOMOGENT

Var interaksjon med læreren bra?
 Gjennomsnitt: 4.0 Median: 4.0 Standardavvik: 1.0
  POSITIVT

Har du lært mye av dette kurset?
 Gjennomsnitt: 3.3 Median: 3.0 Standardavvik: 0.6
  IKKE NEGATIVT, HOMOGENT

Var øvelsene praktisk godt tilrettelagt?
 Gjennomsnitt: 3.3 Median: 3.0 Standardavvik: 1.5
  IKKE NEGATIVT, SPREDT

BRA

- Skriving etter LaTeX-prinsippet er spennende
- "Dersom man er fortrolig med LaTeX/MikTex ser dette ut til å være et
kjempegodt hjelpemiddel når man jobber med en hovedoppgave.
Veldig bra å få innsyn i disse programmene som jeg ikke engang var klar over
eksisterte."
- veldig bra tilrettelagt
- gode formidlet
- nyttig og godt gjennomført

DÅRLIG

- Har ikke svart til forventningene som kursbeskrivelsen gav på forhånd
- Mye større vekt burde vært lagt på språklige, retoriske og tekstlige aspekter
i skriveprosessen
- Trenger mer aktivitet hos studentene, altså ukentlig skriving med
tilbakemelding og diskusjon
- Det tekniske burde være på plass tidlig i kurset (bl.a. LaTeX på Windows)
- Man trenger mer enn ett semester på å bli kjent med LaTeX/MikTex.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det må bli bedre støtte for programvare for bruk av LaTeX på UiBs PCer.