NOLISP300 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset er gjennomført som ukentlig seminar med 2 faglærere fra hver sin hoveddisiplin i faget. Arbeidsform har vekslet mellom lærerforelesninger og studentframlegg med diskusjoner. Når studentene la fram sine egne prosjekt, var veileder til stede, i tillegg til kursets lærere. Kurs i informasjonskompetanse ved universitetsbibliotekar ble gitt ved starten av kurset.

Strykprosent og frafall

Alle gjennomførte og bestod.

Karakterfordeling

Kurset har ikke graderte karakterer, bare bestått/ikke bestått. Alle fikk "bestått".

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon er utvekslet muntlig i seminaret og i veledningstimer og/eller via epost og studentportal. Resultat av kurset er dokumentert ved innleverte prosjektskisser.

Tilgang til relevant litteratur

 I tillegg til pensumbøker tilgjengelige i studentbokhandelen har en perm med mindre pensumtekster stått til studentenes disposisjon.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Kurset har disponert et passe stort seminarrom med nødvendig utstyr.

Andre forhold

 Kopinor-reglene har begrenset muligheten av å benytte tidligere innleverte prosjektskisser og hoved- og masteroppgaver i undervisningen. Dette er et betydelig problem, da studentene erfarer at de lærer mye av å studere andres arbeid.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Midtveidsevaluering ble gjennomført på nettet. Studenter besvarte spørsmål formulert av faglærerne. Sluttevaluering ble gjennomført som en 2-timers utviklingssamtale der alle så vidt mulig deltok.

Oppsummering av innspill

De mest lærerike fasene av kurset var studentenes presentasjoner av tidligere hoved-eller masteroppgaver og av egne prosjekt. Omfanget av lærerforelesninger i første del av kurset kunne med fordel ha vært redusert. Studentene satte pris på at veilederne var til stede når de presenterte egne prosjekt; de skulle gjerne sett flere lærere delta oftere i samtalen om framlagte prosjekt. Kurset i elektronisk informasjonskompetanse kan med fordel komprimeres.

Ev. underveistiltak

Det ble ikke gjennomført vesentlige endringer ut over planlagt progresjon. (Alle studentframlegg var plassert i siste del av kurset.)

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det var god samarbeidsånd og stor studentaktivitet i kurset. Fasen med studentframlegg mot slutten av kurset var svært dynamisk. Studentframlegg  ble møtt med faglig kvalifisert respons fra medstudentene, framført i en vennlig, solidarisk ånd. Resultatet av evalueringene, særlig erfaringer fra den avsluttende samtalen, er forsøkt innarbeidd i opplegget for neste kurs (dvs. kurset våren 2006).