NOR-U3 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det er tre trinn 3 kurs som leder til samme eksamen. 3a og 3c har like mange undervisningstimer (6 t. pr. uke.), men 3b har fire timer mer pr. uke. 3b er hovedsakelig reservert for innvandrere og asylsøkere.

3b har vanligvis plass til 24 studenter, dette semesteret var det 25. 3b har to timer hver dag og tre lærere deler kurset. En lærer underviser hele 3b mandag og tirsdag, mens på onsdag, torsdag og fredag deles kurset i to med hver sine lærere. Litteraturdelen ble lagt til mandag og tirsdag mens læreverket ”Her på berget” ble brukt de andre dagene. Annet arbeid ble også fordelt. Samarbeidet mellom lærerne og organiseringa og fordelinga av arbeidsoppgavene fungerte godt. 

3c: man, ons, torsdag 1415-1600
3a: man, ons, torsdag 1615-1800

I 3a og 3c er vanligvis kursdeltakerne utvekslingsstudenter og ansatte. Dette semesteret var uvanlig ved at 3c hovedsakelig bestod av gruppen som vanligvis blir tilbydd plass på 3b. Dette var fordi ANA overtok inntaket selv og klarte å få inn alle som stod på venteliste på trinn 3, noe som er uvanlig. I 3a var de fleste fornøyde med kurstiden, i 3c ønsket de fleste undervisning på et tidligere tidspunkt. 3a hadde 22 studenter, noe som er i overkant av det anbefalte. Boken som ble brukt var ”Her på berget”.


I tillegg til den ordinære undervisningen som er obligatorisk kan trinn 3 studentene delta på kurs i grammatikk og bruke lydlaboratoriet til selvstendig arbeid til visse tider.

Grammatikkurset er en dobbeltime pr. uke og er åpent for trinn 3 og 2. Det var hovedsakelig studenter fra trinn 3b som benyttet seg av dette tilbudet og de ga uttrykk for at de var fornøyd med kurset.

Strykprosent og frafall

Se FS rapport.

Karakterfordeling

Se FS rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

I 3b ble informasjon gitt i klasserommet, en gang i mellom via e-post ved avtale. Studentene har undervisning hver dag og undervisningen er obligatorisk, så muntlig informasjon fungerer. Studentportalen ble ikke brukt.

I 3a og 3c ble Studentportalen brukt, men med vekslende hell fordi mange av studentene aldri ble registrert der. Stikkprøver ble gjort uten at man klarte å løse problemet. Det meste av informasjonen ble gitt i klasserommet, via e-post til elever som ikke var til stede.

Tilgang til relevant litteratur

Alle trinn 3 kursene brukte ”Her på berget” og studentene kunne kjøpe bøkene på Studia. Trinn 3b brukte i tillegg en roman, som kunne kjøpes i billigutgave på Studia. Annen litteratur ble kopiert opp.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Generelt var lokalene store nok og utstyret ok, men et av de små rommene som ble brukt når 3b var delt, var i minste laget.

Ellers kan man ønske seg lettere tilgang til videomaskin. 

Andre forhold

I 3a og 3c fungerer ikke læreverket, som i realiteten er det eneste alternativet på dette nivået, tilfredsstillende. Boken er skrevet for ikke-vestlige innvandrere og fungere derfor dårlig for studenter som i hovedsak kommer fra vestlige land.  Også de som underviser på 3b med ikke-vestlige studenter kunne ønske seg flere læreverk å velge mellom.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjema på norsk og engelsk med avkrysning og plass til kommentarer. Evalueringsskjema ble delt ut helt i slutten av semesteret. Studentene i 3b fylte ut skjemaene i undervisningstiden for at de skulle få hjelp/veiledning, noen tok også skjemaene med hjem og leverte dagen etter. I trinn 3a og 3c fikk studentene skjemaene med seg hjem og de ble samlet inn av tillitsvalgte, undervisningstid ble ikke brukt.

75 % av studentene i 3b og 60 % i 3a/3c fylte ut skjemaene.

Oppsummering av innspill

Studentene har i noen tilfeller misforstått/ ikke forstått skjemaene. Det er bl.a. uoverensstemmelse mellom avkrysninger og kommentarer og noen svar kan tolkes både i den ene og den andre retning.

Studentene gir forholdsvis få og korte kommentarer. Studentenes evalueringer av kurset viser at de i overveiende grad er svært fornøyd med kursgjennomføringen. De aller fleste studentene rapporterer at kurset tilfredsstilte forventningene i høy grad.

Det er stor variasjon i bruken av lydlab. og selvstudiesenteret (datarom 435 HF-bygget). Noen har aldri brukt det, mens andre har brukt det mye.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Gjennomføringen av kurset var i stor grad tilfredsstillende.
I 3a og 3c var oppstarten av semesteret som vanlig kaotisk med mange henvendelser fra studenter som ikke hadde fått plass på kurs, eller som ønsket å bytte kurs. Klassene var ikke skikkelig etablert før ut i den tredje uken. I 3b fungerte oppstarten greit, muligens fordi dette er et kurs reservert for innvandrere og asylsøkere.

Noen av lærerne opplevde det aktuelle læreverket som en hemsko i undervisningen og etterlyser nye læreverk som er mer tilpasset våre studenter.