TEAT211 - emnerapport 2005 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

TEAT 211 Teaterestetikk og teaterteori er et fordypningsemne i teatervitenskap med fokus på teaterteori og estetisk teori. Undervisningen består hovedsakelig av forelesninger, men fordi det som regel er 5-10 studenter på emnet, får undervisningen ofte seminarkarakter med stor grad av studentdeltakelse. Dette er positivt. Undervisningen består av i alt 14 forelesninger ved 3 ulike forelesere. Gjennom dette får studentene ulike innfallsvinkler til teaterteori.

Strykprosent og frafallKarakterfordelingStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Pensumlitteraturen er tilgjengelig i form av 3 bøker og et kompendium, som selges på Studia.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Tilfredsstillende.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

På siste forelesning ble evalueringsskjema (papir) utlevert. I alt har 6 studenter utfylt og innlevert evalueringsskjema.

Oppsummering av innspill

Gjennomgående er studentenes evalueringer positive. Flertallet skriver at de har stort faglig utbytte av forelesningene. Flere understreker betydningen av at forelesere setter pensum inn i en videre kontekst, hvilket 2 mener det gjøres i stor grad, mens 4 mener dette gjøres i middels grad. Studentene understreker videre betydningen av faglig dialog mellom studenter og forelesere. Studentene understreker at det er fint med flere ulike forelesere.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emnet har et godt faglig innhold og er tilrettelagt på en tilfredsstillende måte. Undervisere bør være oppmerksom på verdien av dialog med studentene, og forsøke i sterkere grad å utvikle dette.