BAPS-AOP - studieprogramrapport 2005 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringeneStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer