MAPS-PED - studieprogramrapport 2005 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Vårsemesteret 2005 har det vært veiledning på masteroppgaven + seminar i den sammenheng. Seminarene har tatt opp relevante felles problemstilling for alle som skriver en avhandling. Det har oppmøtet vært godt og har fått gode evalueringer.

Strykprosent og frafall

(De som har falt fra studiet falt i fra det første studiesemesteret) 7 studenter har gjort seg ferdig på normert tid. 10 studenter gjenstår og det forventes at størsteparten av disse gjør seg ferdig i løpet av h-05. Opplever at en del studenter arbeider for mye i tillegg til studiene. 

Karakterfordeling

Karakterene er gode (i hovedsak B). Forventer gode karakterer pga at gruppen er selektert, veldig interesserte og motiverte studenter.

Ressurstilgang

Fagmiljøet er lite og sårbart. Får liten ro over tid til fordypelse. Det er behov for å styrke staben.

Kommentar til studentevalueringene

Evalueringen har vært gjennomført elektronisk. Oppsummering og kommentering av resultatene ble presenter i eget møte for studentene. Dette var igjen utgangspunkt for en dialog med studentene. En rapport er utarbeidet fra dette dialogmøte. Oppsummert er studentene meget godt fornøyd. Seksjonen har en god tradisjon når det gjelder evalueringer, men både ekstern evaluering og løpende studentevalueringer.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Dette fungerer greit.

Tilgang til relevant litteratur

Biblioteket får god tilbakemelding fra studentene. Biblioteket gjør en veldig god jobb, er oppsøkende og flinke til å tilrettelegge. Synd at Studia flytter ut av bygget, har ytt veldig god service.

Studieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

Det vil bli viktig for programutvalget å se på det nye ba-studiet i forhold til den etablerte ma-studiet, for å sikre en tydelig sammenheng og en god progresjon. 
Hele masterstudiet vektlegger "skriving for å lære". Et utvalg har sett på "skriving på ba" i forhold til "skriving på ma", med tanke på å få en god progresjon.
Har en utfordring i det å ta i bruk mer engelskspråklig litteratur, med tanke på utveksling og utarbeidelse av engelskspråklige moduler. Dette arbeidet er initiert.
Vurderer også nye former for vurdering av eksempelvis masteroppgaven.