PRPSYK - studieprogramrapport 2005 vår

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføring

Viser til rapport fra IBMP.
Fragmentert planlegging av undervisningen  -ingen kommunikasjon mellom de ulike instituttene som bidrar i studieprogrammet.

Strykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringeneStudieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer

En mer samordnet koordinering av undervisningen.