RELV103 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Studie-evaluering har foregått ved eksamen (skoleeksamen), ved tilbakemelding fra sensor og ved tilbakemeldinger (skriftlig og muntlig) fra studenter. RELV 103 skulle vært evaluert, men ved en glipp ble dette ikke gjort i skriftelig systematisk form slik det var planlagt, men basert på muntlige tilbakemeldinger fra enkeltstudenter.

Strykprosent og frafall

RELV103 hadde høy avbrutt og strykprosent (30%), men svært høy prosent gode karakterer  (rundt 40% A og B). Dette tyder på at kurset krever arbeidsinnsats av studentene.

Karakterfordeling

Gjennomsnittskarakteren på RELV103 var C.  Kurset hadde mange A-er  og B-er (til sammen 33 av 89, derav 12 a-er) noe som er et meget godt resultat. Strykprosenten er likevel alt for høy.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

RELV 103 skulle vært evaluert, men ved en glipp ble dette ikke gjort i skriftelig systematisk form slik det var planlagt, men basert på muntlige tilbakemeldinger fra enkeltstudenter.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Den viktigste tilbakemelding var at en liste med spørsmål som eksamensoppgavene (småspørsmålene) velges fra bør deles ut i første halvdel av semesteret for å gjøre det lettere for studentene å forberede seg til eksamen.  Dette tiltaket vil prøves ut våren 2006. Flere ressurser bør også settes inn til tekstgjennomgang av godt kvalifiserte kollokvielærere.