KUVI104 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Emnet ble gjennomført med undervisning i bolker, altså 4x3 forelesninger, samt 1x2 innledningsvis og 1 oppsummerende forelesning. Dette har både fordeler og ulemper, men slik vi ser det har fordelene vært flest. Den aller viktigste er muligheten for å holde tema og øvinger gående over mer enn to timer uten å miste fokus.

Strykprosent og frafall

24 studenter oppmeldt til eksamen, 20 studenter leverte og besto skriftlig hjemmeeksamen. 2 studenter møtte ikke til muntlig. 

Karakterfordeling

Vi opplevde studentgruppen som stabil, engasjert og innsatsvillig. Dette gjenspeiler seg også på karakternivået.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Vi har økt vår bruk av Mi side siden forrige gang emnet ble gitt, og førsøker å gi informasjon jevnlig slik at studentene skal finne de møyen verdt å sjekke Studentportalen ofte.

Tilgang til relevant litteratur

Det meste av pensum er tilgjengelig gjennom kompendium, dette fungerer greit.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Vi ønsker oss et lokale med seminarform heller enn auditorium, det er vanskelig å skape debatt og interaksjon når alle hoder er vendt mot tavlen.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringene ble gjennomført for sent (?) og bare 6 svarte. Dette er et altfor dårlig grunnlag for generaliseringer.

Oppsummering av innspill

De få innspillene vi har er overveiende positive, ingen negative kommentarer eller forslag til forbedringer har kommet inn.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak