NOLI102 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

 Spørsmål adminstrativt og faglig kursansvarlige ønsket svar på, ble lagt ut - og besvart - på nettet. I håp om høg svarprosent, ble det stilt få spørsmål, som til gjengjeld gjaldt basale trekk ved kursopplegget. Likevel ble svarprosenten heller låg. Knapt 1/3 av de registrerte studentene hadde tatt seg tid til å besvare spørsmåla. Noen sa de ikke hadde fått det til, eller ikke hadde funnet evalueringsskjemaet. Svar som kom inn, var til gjengjeld fyldige. Sammen med uformell muntlig evaluering underveis gav de god informasjon.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport.

Karakterfordeling

Se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon om studiet (kursbeskrivelse, pensum, undervisnings- og timeplaner osv.) var tilgjengelig på nettet (Studentportalen) og i papirversjoner delt ut i undervisningen og/eller lagt ut ved instituttekspedisjonen. Underveis i kurset ble flere informasjonskanaler benyttet: meldinger på Mi Side, epost, uformelle samtaler, individuelle konferanser, organiserte møter. Dette ble det ikke stilt spørsmål om i den skriftlige evalueringa. Kursansvarliges inntrykk er likevel at informasjonen har fungert relativt bra.

Tilgang til relevant litteratur

Kurset har et svært mangfoldig pensum, og undervisningen kan bare delvis støtte seg til publiserte lærebøker. For lærerne går mye tid med til å lage supplerende kompendier. Likevel er tilgangen til relevant litteratur for knapp. Studiet forutsetter bedre lesesals- og biblioteksforhold enn studentene har hatt.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

 Knapphet på egnede undervisningslokaler har (sammen med begrenset bibliotekstilgang) virket styrende på undervisningsformene. Tilgengelige lokaler har styrt undervisningen mot forelesningsforma. Forsøk med supplerende undervisningsformer har krevd svært mye planlegging og har bare delvis lykkes.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det er mulig flere ville ha deltatt i den skriftlige evalueringa dersom de hadde fått et papirskjema å fylle ut. Det ville til gjengjeld ha gjort bearbeidelsen innleverte svar langt mer tidkrevende for administrasjonen. Med tanke på faglærers videre bearbeidelse av kurset hadde kan hende strukturerte samtaler vært ei bedre evalueringsform. Den er imidlertid ikke så lett å dokumentere som skriftlige besvarelser. 

Oppsummering av innspill

Studentene er gjennomgående postive til å ha mange lærere på samme kurs. De setter pris på å møte ulike tilnærminger til lærestoffet. Ved sin studieatferd, like mye som ved artikulert kursevaluering gir de uttrykk for et ønske om rikelig av individuell veiledning. Uformelt framhever flere betydning av aktiv bearbeidelse av lærestoffet i seminar og kollokvier.

Ev. underveistiltak

Kurset har mange emner og mange lærere og kollokviledere, som alle skal ha undervisningen innpasset i sine timeplaner. Når det i tillegg er knapphet på egnede undervisningsrom, får kurset en organisatorisk struktur det er vanskelig å endre underveis, også der hvor tungtveiende pedagogiske motiver skulle tilsi endring. Mindre justeringer, eksempelvis i bruken av Mi Side til presentasjon av arbeidsoppgaver, er likevel gjennomført. 

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kursansvarlig faglærer er opptatt av å arbeide for økt samarbeid mellom underviserne på kurset (inklusiv kollokvielederne) og å øke oppmerksomheten omkring læringsprosessen. Uformelle, så vel som formelle, studentevalueringer har styrket denne intensjonen. Knapphet på tid hos lærerne, tradisjon/innarbeidde rutiner, begrensede biblioteksressurser og andre rammevilkår gjør det tungt å arbeide for faglig-pedagogisk begrunnede forandringer. Et vellykket fleksibelt samarbeid om kollokviene på NOLI 102 våren 2005, sammen med studentevalueringer av seminararbeidet, motiverte for å fortsette og å utvide dette arbeidet på høstens litteraturkurs på 100-nivå, Noli 101. innafor gjeldende rammevilkår er timeplan og bruk av lærerressurser derfor noe annerledes på høstens Noli 101 enn det var på vårens Noli 102.