NOFI101 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Som forventet er det en del studenter som tar NOFI 111 som del av årsstudium i nordisk, og de fleste av nordiskstudentene tar NOFI 111, selv om det har vært studenter som har tatt NOFI 101 er noe, tradisjonelt har det vært flest nordiskstudenter om høsten, mens mastergradsstudentene og studentene på middelalderprogrammet kommer om våren. Sistnevnte gruppe hevder dette har sammenheng med hvilke kurs som tilbys på arkeologi!Selv om det er veldig hyggelig med mange studenter og gjerne fra flere fagområder, fører dette til noen justeringer i undervisningen. Ikke alle har erfaring fra språkstudier slik at deler av pensum må gjennomgås litt nøyere med tanke på disse. også. I tillegg er det studenter som gjerne tar mastergrad i historie, og som har behov for en innføring i norrønt språk. Disse tar som regel NOFI 101. Studenter fra middelalderprogrammet tar også helst NOFI 101. Utenlandske studenter som gjerne vil benytte anledningen til å lære norrønt språk er en liten gruppe, antallet kan variere noe.

Av de tre første gruppene var det våren 2005 flest studenter fra middelalderprogrammet og nordiskstudiet. Det ser ut til at dette varier. Dette er likevel ikke et problem, men noe man bør ta hensyn til i undervisningen. Viktigst er å se at man her har en samm  ensatt studentgruppe med litt ulike forutsetninger, men med en felles interesse for å lære seg norrønt språk.Strykprosent og frafall

Se FS-rapporter for NOFI101 og NOFI111.

Karakterfordeling

Se FS-rapporter for NOFI101 og NOFI111.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Studenter som tar NOFI 101 har både i undersøkelsen og generelt uttrykt misnøye med at ordbok ikke er hjelpemiddel på eksamen, men også at tekstpensum er for stort! Dette tror jeg forklarer at mange er fornøyde med å bli tilbudt kollokvium i tillegg til to forelesninger. Flere kunne også tenkt seg en forelesning til i uka! Studentene trenger tid til å gå grundig gjennom tekstene, og selv om tekstgjennomgang er prioritert høyt på forelesninger, er det mye litteratur som er urørt. Kanskje skulle man diskutere studieplanen for NOFI 101 der man tar utgangspunkt i mengde tekstpensum, skoleeksamen uten ordbok og krav som stilles til kandidatene. En reduksjon i tekstpensum eller skoleeksamen med ordbok måtte nødvendigvis ha hevet kravene til eksamen, slik at man fremdeles har en forskjell mellom NOFI 101 og 111. 

Haugens Norrøn grammatikk anses som lettlest og informativ. Oversettelsene til tekstpensum i norrønt som studentene ofte bruker anses derimot som nokså ”umoderne”.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyrAndre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

På studentportalen var 29 studenter registrert, men ikke alle av disse pleide å møte på forelesninger. Ca. 20 studenter var innom forelesningene, som generelt hadde oppmøte på 14-15 studenter. 18 studenter tok eksamen, derav besto 11 studenter fra NOFI 101 og 6 studenter fra NOFI 111.

Undervisningen var 24 forelesninger fordelt på 13 ukers semester. En studietur til Island ble også arrangert, der også andre studenter i norrøn filologi, vestnordisk og islandsk var med. Her fikk studentene et tilrettelagt undervisningsopplegg. Mange av studentene var med på turen.

Studentene fikk også tilbud om kollokvium. Oppslutningen til kollokvium var god, mange ville ha kollokvium, slik at gruppene til en viss grad var sjølstyrte, men også hadde kollokvieleder tre ganger.

Studentene fikk også tilbud om å levere inn øvingsoppgave.

NOFI 101 og NOFI 111 ble evaluert også våren 2004, og undervisningen  2004-2005 ble planlagt med et blikk på hva som kom fram der. Et større fokus på tekstgjennomgang, øvingsoppgaver og kollokvium er resultat av evaluering vår 2004.

Oppsummering av innspill

Studentene ser i hovedsak ut til å være fornøyde med opplegget på kurset. Selv om de også kunne hatt mer undervisning, er det for de fleste et godt tilbud som tilbys i dag. 

Studentene på NOFI 101 ser ut til å være enige i at de gjerne ville hatt ordbok på eksamen eller redusert tekstpensum. Som alternativ foreslår noen en mer kontinuerlig testing, gjerne i form av en oppgave som skrives og leveres inn.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Selv om det er veldig hyggelig med mange studenter og gjerne fra flere fagområder, fører dette til noen justeringer i undervisningen. Ikke alle har erfaring fra språkstudier slik at deler av pensum må gjennomgås litt nøyere med tanke på disse. Dette er likevel ikke et problem, men noe man bør ta hensyn til i undervisningen. Viktigst er å se at man her har en sammensatt studentgruppe med litt ulike forutsetninger, men med en felles interesse for å lære seg norrønt språk.