TEAT113 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

I emnet Teat 113 har det vært gitt 16 forelesninger ved to faglærere. 10 forelesninger om dramaturgisk teori og analyse og 6 forelesninger om regikunst i det moderne/postmoderne teater. Innholdsmessig er dette et godt tilbud. Forelesningene kan imidlertid bli bedre med f.eks. en introduksjonsforelesning, som gir oversikt over forelesningenes innhold og forhold til pensum. Videre arbeides det også med bruk av AV-midler i form av Power-point-visninger og video-visninger. Til dette trenges imidlertid egnede undervisningslokaler. Undervisningsrommene på Sydneshaugen skole er i den nåværende form lite velegnet for bruken av AV-midler.

Strykprosent og frafall

Ingen av de 29 som gjennomførte skriftlig eksamen fikk karakteren F. Det er imidlertid et visst frafall i det 34 var oppmeldt til eksamen.

Karakterfordeling

Karakterfordelingen ligger nært opp til gausskurven med 37% C og en jevn fordeling omkring denne middelkarakteren.

Studieinformasjon og dokumentasjonTilgang til relevant litteratur

Pensumlitteratur er enten tilgjengelig via Studia som bøker eller kompendier. Det er også forholdsvis god tilgang på relevant litteratur via UBB.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

I begynnelsen av semesteret var informasjonen om undervisningstid og sted ikke samsvarende i Studentportalens åpne side og på "Mi side". Forelesninger ble av administrasjonen flyttet til nytt lokale uten forelesers vitende, noe som skapte problemer da det nye rommet ikke hadde samme muligheter for bruk av AV-utstyr. Viser til ovennevnte anførsler om viktigheten for teatervitenskap av å ha undervisningslokaler egnede til bruk av AV-utstyr.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Studentevaluering ble sendt ut ( elektronisk ) en tid etter undervisningens opphør. 12 av ca. 30 potensielle svarte. Evalueringsskjemaene bør utleveres tidligere - gjerne på papir i forbindelse med siste forelesning.
Skjemaet hadde i alt 36 spørsmål, hvilket vurderes som noe rikelig. En forenkling til ca. 20 spørsmål bør forsøkes.

Oppsummering av innspill

Gjennomgående uttrykker studentene en positiv holdning og en middels tilfredshet med emnet. Det framgår entydig av svarene at studentene på dette emnet velger det av interesse, hvilket foreleserne også registrerer som engasjerte stuenter.
Ca. halvdelen av studentene svarer at de bruker bare 6-10 timer i uken på emnet, hvilket vurderes som for lite. 

Ev. underveistiltak

Foreleserne må arbeide med presentasjon av emnet, gjennom oversiktsmessige introduksjonsforelesninger og en mer utstrakt bruk av Power-point.
Det må også vurderes hvordan en sterkere grad av studentdeltakelse kan etableres.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emnet gir et godt og sentralt tilbud i teatervitenskap. Emnet engasjerer studenter. Forbedringstiltak, som især gjelder presentasjonsformer, er nevnt ovenfor.