ALLV301 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

ALLV301 var som vanlig et intensivt kurs i seminarform på vél 30 timer over fem uker, med påfølgende fire ukers arbeidstid til ferdigstillelse av eksamensarbeidet (min 10 s. prosjektbeskrivelse for mastergradsoppgaven). Det inkluderte både gruppe- og individuelle veiledninger, vektla nærstudium av utvalgte verker fra hovedgenrene, av tidl. godkjente prosjektbeskrivelser, av kapitler i mastergradsoppgaver, av studieplanen, og av H. Jørgensens bok Hovedoppgaven. Seminarmøtene vekslet mellom leders forelesninger, og framleggelse og diskusjon av både gruppe- og individuelle skriftlige studentoppgaver, både om litterære verker i teoretisk belysning og uke for uke av studentenes egne utkast til den endelige prosjektbeskrivelsen. Det ble hele tiden benyttet IKT i form av fortløpende oppdatert hjemmeside med sammendrag av hver dags undervisning, diskusjonsinnspill, og utlegging av og kommentarer til hver ukes skriftlige oppgaver.

Strykprosent og frafall

12,5% (1 av 8 stud.)

Karakterfordeling

Emnet har karakterene Godkjent og Ikke godkjent. Alle ble godkjent unntatt én. (Hvis noen ikke godkjennes ved første, ordinære innlevering, gis de mulighet til ny innlevering ved semesterslutt etter nye runder med veiledning. Den Ikke godkjente strøk etter begge innleveringer.)

Studieinformasjon og dokumentasjon

Fungerer svært tilfredsstillende så vel via IKT, oppslag som brosjyrer.

Tilgang til relevant litteratur

Meget god.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Seminarrom 216, HF-bygget. Godt egnet til formålene. Internett benyttes til deler av undervisning og innlæring.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Papirformular-evaluering med studentene alene i seminarrommet etter siste undervisningsøkt.

Oppsummering av innspill

Ingen vesentlige innspill bortsett fra ønske om enda mer IKT i form av typen Kark, Classfronter.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Vellykket opplegg, velfungerende pedagogikk, svært arbeidskrevende. Ville være en fordel å ha tilgang på undervisningsassistent.