SOS301 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset er en obligatorisk, 10sp blokk for mastergraden, med et fellespensum og et valgfritt pensum, der studentene velger 2 bøker, en som emne for eget essay, den andre som grunnlag for kommentar til medstudents essay. Kurset skal gi studentene øvelse i kunsten å vurdere hvordan sosiologer skaper god, empirisk forankret kunnskap. Målet er å øve opp evnen til kritisk drøfting av måter (gode) samfunnsvitenskapelige studier er bygd opp på, med særlig vekt på ett tema, nemlig forholdet mellom ’teori’ og ’empiri’. På basis av en detaljert lesing av en valgt monografi, skal deltagerne selv utvikle en problemstilling for en kommentar til hvordan dette tema er håndtert i den boka de har valgt. Innenfor denne generelle rammen står studentene nokså fritt til å løse oppgaven på sin egen (begrunnete) måte. Å beholde denne åpenheten har vært et faglig og pedagogisk mål i kurset (blant annet fordi utvikling av egen problemstilling er en nøkkelfaktor i arbeidet med masteroppgaven),  selv om denne arbeidsmåten skaper utfordringer både for studenter og lærere. 

Kurset består av en innledende del der alle er samlet, og en seminardel basert på studentfremlegging og og diskusjon av utkast til essay. Tidligere har første del bestått kun av forelesninger om generelle metodologiske emner og eksemplarisk gjennomgang av monografier fra fellespensum. Erfaringen har vært at dette ikke fungerer optimalt, fordi svært få av studentene kommer skikkelig i gang med egen lesing i løpet av de innledende ukene.  Våren 2005 ble det derfor gjort et eksperiment, ved at første del i hovedsak ble organisert som et ”leseseminar”, der gruppen kollektivt gikk gjennom fellesboka av M. Lamont basert på gruppevis fremlegging av boka kapittelvis, og med påfølgende diskusjon. Dette eksperimentet var noe dristig, fordi det forutsatte at det var mulig å få en så stor gruppe (30-40) til å fungere tilnærmet som et seminar. Avgjørende for valget av dette opplegget var at kurset hadde fått tildelt auditorium 1080 (Rokkansenteret) for første del, et rom som er intimt, og kan minne om et seminarrom i formen. Denne romtildelingen ble endret uten varsel få dager før oppstart, og en av forutsetningene for organiseringen falt dermed bort. Leseseminaret fungerte relativt greitt som fremlegging av boka, men i liten grad som problematiserende diskusjonsforum. 

Alle deltagerne må i løpet av den innlende fasen ha valgt to bøker/monografier, og ført seg opp 2 ganger - som innleder og som kommentator til en av medstudentenes essayutkast, alt på bestemte dager. Dette utgjør planen for det påfølgende ”skriveseminaret”, og danner samtidig en omforent deltagelseskontrakt mellom den enkelte student og kurset.  Kurset gikk etter første fase i en mellomperiode på 6 uker beregnet til egenarbeid, før skrivedelen startet opp, og gruppen ble delt i to (ansvaret for gruppeledelse ble her delt mellom Johs. Hjellbrekke og Rune Sakslind). Seminaret ble organisert som fremlegging og diskusjon av (utkast til) essays som tok for seg den selvvalgte monografien. Endelig versjon av essay skal utarbeides på grunnlag av de kommentarer og kritikk som fremkom på seminaret, og hadde innleveringsfrist ca 2 uker etter kursavslutning (12. mai). Denne arbeidsformen er meget givende når den fungerer, men den er fullstendig avhengig av at studentene overholder ”kontrakten”. Denne gangen ble særlig den ene gruppen rammet av mye fravær og uteblivelse. Resultatet var at den ene gruppen fungerte svært bra, mens arbeidet i den andre ble ujevnt. 

Strykprosent og frafall

Kurset har ingen stryk. Se ellers vedlagte statistikk. 

Karakterfordeling

Se her vedlagte graf/statistikk. Fordelingen er omtrent slik den har vært på tidligere kurs, med en lettere konsentrasjon om C-nivået. 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Kurset har i stor grad benyttet Studentportalen. Det meste av den kursinformasjon som er delt ut underveis, og meldinger som er gitt, er også lagt inn her, inkludert utkast til essays.

Tilgang til relevant litteratur

Det ble ikke rapportert vesentlige problemer med litteraturtilgang.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Seminarrommet i Rosenberggt. 39 har en uheldig form, men fungerer relativt greitt til denne typen seminarer, dvs. når deltagerantallet ikke er for stort. "Studio B" (Nygårdsgt.) som ble brukt til innledningsdelen fungerte dårlig til den bruk vi hadde planlagt. 

Andre forhold

Et "leseseminar" slik det ble planlagt denne gangen, krever strengt tatt at gruppen deles i to fra starten av. Dette krever noe større lærreressurser. 
Kurset setter relativt høye studiekrav i form av deltagelse og tilstedeværelse. En mindre, men ofte svært merkbar gruppe av de påmeldte studenter er meget lite fornøyd med denne organiseringen, eller de kan av praktiske grunner ikke følge den opp (pga. graviditet, de er fjernstudenter, eller pga. sykdom eller andre inntreffende omstendigheter). Både instituttet og kursleder har strukket seg langt for å tilpasse seg individuelle krav, men denne prosessen av forhandlinger med enkeltstudenter har strukket seg ut i tid og vært en belastning, og gjør det nødvendig å vurdere studiekravene på nytt.  

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Erfaringene med kurset ble oppsummert kollektivt på siste møte. I tillegg ble det benyttet et spørreskjema med relativt åpne svarkategorier som ble delt ut og samlet inn (anonymt)på dette møtet. Denne metoden ga tilsammen fyldige og gode tilbakemeldinger fra studentene. 

Oppsummering av innspill

Innspillene bekreftet at "leseseminaret" ikke fungerte etter hensikten. Mange av studentene syntes de lærte lite og satt igjen med en uklar forståelse av formålet. Det er derimot gjennomgående meget stor tilfredshet med "skriveseminar"-delen når den fungerer etter sin hensikt, dvs. når alle innledere og kommentatorer gjør jobben sin bra. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Målt ut fra resultatet - dvs. kvaliteten på eksamensessayene - må kurset sies å fungere godt. De åpne (metodologiske)rammene i kurset skaper hos en del studenter en usikkerhet som stiller store krav til kommunikasjonen mellom lærer og student. 
Organiseringen av den innledende delen må endres, eventuelt tilbake til den opprinnelige formen. Et mulig alternativ om en vil beholde den kollektive seminarmetoden også som åpningsdel, er å la (den analytiske) oppsummeringen av lesearbeidet være den første oppgave for gruppen når den samles til skriveseminaret.