SOS340 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Kurset gjennomføres i første halvdel av semesteret. Tidligere ble det forsøkt å dele studentene inn i kollokviegrupper og samle dem til drøfting av arbeidet med prosjektskissene mot slutten av semesteret. Dette viste seg ikke å fungere. V2005 ble kurset derfor avsluttet etter forelesningene og innføringene i første halvdel av semesteret. Dette fungerte tilfredsstillende.

Strykprosent og frafall

Antall oppmeldte: 32 (100%) Antall møtt (dvs ant. som leverte): 21 (66%) Ant. bestått: 17 (53% av 32, 81% av 21) Ant. Stryk: 4 (13% av 32, 19% av 21) Vurdering: Sammenliknet med situasjonen i tidligere semestre, har nok kurset ført til at studentene gjennomgående kommer raskere i gang med mastergradsoppgavene. Frafallsprosenten viser imidlertid at det stadig er forbedringspotensiale her. Inntrykket er likevel at mange av de som ikke leverer innen fristen i juni, vil levere allerede i semesteret etter. SOS340 ansees som gjennomført med bestått karakter så snart skissen er innlevert og godkjent. Antallet stryk er ikke foruroligende, selv om det er noe større enn i tidligere semestre. 

Karakterfordeling

Ikke relevant.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Bruk av Studentportalen og orienteringsmøter. Dette vurderes som tilfredsstillende.

Tilgang til relevant litteratur

Tilfredsstillende.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Tilfredsstillende.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det er ikke gjennomført studentevalueringer.

Oppsummering av innspillEv. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak