KVIK101 - emnerapport 2005 vår

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafall

Strykprosent: 6%. Antall oppmeldte: 40, antall møtt: 32. Se FS-rapport.

Karakterfordeling

Snittkarakter: C. Se FS-rapport.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studentportalen og Mi side har lagt til rette for relevant informasjon og kommunikasjon mellom underviser og studenter. Studentene må muligens oppfordres enda kraftigere til å benytte seg av portalen og tjenestene der.

Tilgang til relevant litteratur

Ok.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Ok.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det ble delt ut spørreskjema den siste forelesningsuken. Svarprosent på 69%.

For mange spørsmål. Greit at studentene følger seg involvert i utviklingen av emnetilbudet, men de er ikke alltid i stand til å overskue forholdet mellom det de er (u)tilfredse med, det faglige innholdet og det faglige opplegget.

Oppsummering av innspill

Mange etterlyste kollokvier i tillegg til forelesningene.

Ellers: Se over.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

KVIK101 må revideres noe på inholdssiden. Ellers virker opplegget bra. Kanksje det burde organiseres et par leseseminar/kollokvier?