RELV202 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Husk at dette er et emne som består av flere emnealternativ som studentene kan velge imellom. 
Stort sett foregår undervisning i form av forelesninger, eller forelesninger med samtaler/diskusjoner. I flere av emnealternativene var undervisningen lagt opp på en måte som krevde aktiv studentdeltakelse (seminarmodell). I et tilfelle var det obligatoriske aktiviteter. En kollega rapporterer: Studentene har vært aktive og interesserte under undervisningen, men for å øke studentenes egenaktivitet ønsker jeg forsøk med obligatoriske aktiviteter.

Strykprosent og frafall

Se FS-rapport

Karakterfordeling

Se FS-rapport

Studieinformasjon og dokumentasjon

Orienteringsmøter og Studentportalen. 

Tilgang til relevant litteratur

Pensumbøker for salg hos Studia; kompendier tilgjenglige for studenter i ekspedisjonen. En kollega rapporterer: Studia klarer ikke alltid å skaffe til veie litteratur ved semesterstart, det gjelder også norsk litteratur som faktisk er lett tilgjengelig.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Utilfredsstillende. Mange av undervisningslokalene er ikke tilfredstillende når det gjelder undervisning med studentaktiviteter! Dette bør absolutt endres. Dessuten så rapporter en kollega følgende: Ble tildelt et rom som også fungerer som pauserom, og som holdes avlåst. Ble ikke tildelt nøkkel fordi jeg ikke tilhører det aktuelle instituttet. Transparentframviser fantes ikke i lokalet halve semesteret.

Andre forhold

(a) Det er synd at alle emnealternativene må følge samme eksamensopplegg. Her ville 
man ønsket seg større didaktisk fleksibilitet som passer til opplegget i de forskjellige emnealternativene. 
(b) Det at studentene parallelt leser andre emner som krever mye skrivearbeid, f.eks. innlevering av en eller to semesteroppgaver, virker til at innsatsen på et emne som ikke har slike obligatoriske aktiviteter underveis reduseres eller utsettes til etter innleveringsfristene, den knappe tiden som er igjen før eksamen.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det ble lagt ut spørreskjema på MiSide, og studenter ble flere ganger 
oppfordret til å fylle inn skjema. Studiekonsulenten sendte flere purringer. 

Oppsummering av innspill

Veldig få (5) studenter har svart, slik at en representativ oppsummering er meningsløst. Studentene var tydeligvis ikke interessert i evalueringen. 
Enkelte faglærer har fått innspill underveis. Disse kan ikke oppsummeres ettersom de relaterer til ulike emnealternativ. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Se ovenfor, punkt 1. Innføring av obligatoriske aktiviteter er aktuelt for neste gjennomføring.