KUN201 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

God.

Strykprosent og frafall

Litt flere stryk enn vanlig.

Karakterfordeling

Færre toppkarakterer enn tidligere.

Studieinformasjon og dokumentasjon

God.

Tilgang til relevant litteratur

Ganske god, men det blir etter hvert flere tekster som vi ikke får lov til å trykke opp.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Gode.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Relevante spørsmål, men malen for evaluering kunne suppleres med to nye: 
- Leser du alle, de fleste eller under halvparten av pensumtekstene?
- Hver forelesning er knyttet til bestemte pensumtekster. Følger du denne anbefalte leseplanen?

Oppsummering av innspill

Det er opplagt behov for organiserte kollokviegrupper. Men dette er et ressursspørsmål.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Studentene er gjennomgående fornøyde. Men det store problemet er at de nærmest ikke leser. En tredjedel skriver at de bruker fra 1-5 timer på studiet pr. uke (inklusive forelesningen); en annen tredjedel at de bruker 6-10 timer. Dette er altfor lite tatt i betraktning studiets vanskelighetsgrad.