SOS202 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen på SOS202 ble gjennomført etter planen, med en oppstartsdel, en arbeidsseminardel og en formidlingsdel. Oppstartsseminaret, bestående av tre 
intensive ganger, fant sted i slutten av august og hadde til hensikt å få studentene raskt i gang med oppgaven. I denne oppstartsdelen ble studentene presentert for ulike typer skriving, ideer til temavalg, krav til en bacheloroppgave, litteratursøking og aktuelle data. Undervisningsformen besto av innledning, seminarer og gruppearbeid. Etter at studentene leverte inn sine ønsker om temavalg ble de tildelt en veileder fra instituttet. De som ønsket det ble delt inn i selvstyrte skrive- og responsgrupper. Arbeidsseminaret ble innledet av emneansvarlige ved introduksjon til skrivingen og veiledningen. Arbeidet med bacheloroppgaven ble avsluttet med et formidlingsseminar i desember, etter at studentene hadde levert oppgavene inn. På dette formidlingsseminaret presenterte studentene oppgavene sine for hverandre og fikk spørsmål fra emneansvarlige og studenter. Formidlingsseminaret er ikke minst også en god forberedelse til muntlig eksamen.

Strykprosent og frafall

I begynnelsen av september leverte 17 studenter skjema med valg av tema og ble tildelt veileder. Det er ikke obligatorisk å levere inn et skjema for temavalg med mindre studenten ønsker en veileder og ønsker å bli plassert i en skrive- og responsgruppe. Således meldte 21 studenter seg opp til eksamen. Av disse ble 1 syk, og 1 trakk seg fra eksamen. Av de 19 var det 14 som leverte inn bacheloroppgave. Frafallet var med andre ord ikke så stort hvis man ser på det reelle antall studenter som ønsket å ta eksamen. Ingen av de 14 fikk stryk og dette var også de studenter som vi som emneansvarlige kjente godt fra seminarene. Selv om det var en del frafall fra seminarene, særlig etter oppstartseminaret, var det også en gruppe som arbeidet aktivt igjennom hele forløpet. 

Karakterfordeling

1 student fikk E, 1 student fikk D, 7 fikk C, 2 fikk B og 3 fikk A. At 3 studenter fikk A av en gruppe på 14 mener vi viser at der har vært studenter på dette kurset som har lagt en betydelig arbeidsinnsats i oppgaven. Gjennomsnittskarakteren er C.

Studieinformasjon og dokumentasjon

All informasjon ble offentliggjort på MiSide i Studentportalen (pensumliste, forelesningsplan, forelesningsnotater, formelle krav og råd ved skriving av bacheloroppgave, tidligere gitte eksamensoppgaver, flytting av forelesning/seminargruppe m.m.). Selv om de fleste studenter brukte disse sidene var det likevel studenter som stillet spørsmål til oss som emneansvarlige om ting de selv kunne ha funnet svar på på disse sidene. Det viste seg også å være svært nyttig at vi hadde utvalgt en gruppekontaktkoordinator for hver skrive-/responsgruppe slik at vi kunne nå de fleste studenter på kurset via denne koordinator ved viktige og hastende meldinger.  

Tilgang til relevant litteratur

Kurset har ikke felles litteratur. Denne er knyttet til den enkelte students bacheloroppgave.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Alle seminarene ble holdt på seminarrommet i Rosenbergsgt.39. Når det ble holdt gruppearbeid var det nødvendig også å låne lunsjrommet til instituttet når dette var ledig, ettersom instituttet ikke har et grupperom til disposisjon for undervisningen. Seminarrommet fungerte greit dette semesteret fordi studentgruppen ikke var så stor.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjemaet ble levert til studentene på formidlingsseminaret i desember. Vi bad dem om å besvare det før de forlot instituttet, og i alt fikk vi 11 skjemaer i retur, noen få av dem etter formidlingsseminaret. Som det fremgår av svarene er dette studenter som i det store og hele har deltatt aktivt i seminarene. Således var det ingen av de 11 som ikke deltok i oppstartsseminaret for eksempel.

Oppsummering av innspill

I oppstartseminaret var studentene spesielt fornøyd med å få informasjon om oppgavekravene, om skriveteknikker og det å komme i kontakt med andre studenter på kurset (gjennom gruppearbeid m.m.). Når det gjelder utilfredsheter mente noen at informasjonen på portalen kunne vært bedre, at seminarene lå for tett og at gruppearbeidet var vanskelig å få til å fungere når alle arbeidet med ulike oppgaver. Av forslag til forbedringer foreslås det bl.a. et seminar midt i semesteret og at det er mindre fokus på grupper og mer på generell orientering. 10 av de 11 vil anbefalte kurset til andre og flere gir positive bibemerkninger. 

Kun 5 av de 11 svarer at de har deltatt i en skrive-/responsgruppe. Dette overensstemmer også med vårt inntrykk fra seminarene om at studentene viser mindre interesse av å investere tid på samarbeid med medstudenter på tross av at vi som emneansvarlige forsøkte å oppmuntre til dette. Dette inntrykket bekreftes av studentenes egne svar på hvordan gruppen har fungert og deres forslag til forbedringer. Utfordringen er tydeligvis å få en gruppe til å fungere på tross av ulike temaer for oppgaven. Av forbedringsforslag nevnes for eksempel at studentene selv setter sammen gruppene. 

Når det gjelder veiledningen var det 10 av de 11 som hadde hatt kontakt med veileder. Størsteparten av studentene var godt fornøyd med veiledningen og roser grundighet, raske svar, tilgjengelighet og fleksibilitet. En enkelt student var imidlertid misfornøyd fordi vedkommende hadde fått lite veiledning. Andre ting studentene var misfornøyd med når det gjelder veiledning var bl.a. at der var lite tilbakemelding på positive ting, at veileder var travel og at veileder pushet oppgaven i en retning studenten ikke syntes om. Og en enkelt student nevner også at vedkommende selv var for dårlig til å ta kontakt med veileder. 

Det overveiende inntrykk fra studentenes svar på hvordan de oppfattet bacheloroppgavearbeidet under ett, er at de synes dette var spennende og at det var gøy å jobbe selvstendig, men at det også var mange overraskende utfordringer, ikke minst omfanget av arbeidet. Flere nevnte således presset når de tok andre emner parallelt med dette kurset.

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emneansvarliges generelle vurdering av kurset høsten 2006 er at dette kurs fungerte godt for de studenter som fra starten besluttet seg til å gjennomføre eksamen. Arbeidet med bacheloroppgaven er mer krevende enn de fleste antar, og den beste måte å klare dette på er å fordele arbeidet utover semesteret slik at der også er tid til andre emner m.m. De studentene som har gjennomført kurset er godt fornøyd med utbyttet, og føler seg betre rustet til å gå i gang med en masteroppgave. Utfordringen fremover ligger særlig i å vurdere nye former for gruppearbeid som kan gjøre dette arbeidet mer attraktivt for studentene, for eksempel ved å la studentene få mer innflytelse på sammensetningen. Forslaget om å plassere et seminar midt i semesteret finner vi bryter med ideen om at der må være en periode i midten hvor studentene arbeider selvstendig og i grupper med oppgaven og at det i denne fasen er veileder som tar over.