TEAT111 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Har fungert utmerket

Strykprosent og frafall

Ingen stryk på emnet

Karakterfordeling

Ser ut til å følge kurven som gir toppunkt på C fordeler seg like på begge sider av C´en

Studieinformasjon og dokumentasjon

Bortsett fra at ingen av de som har svart på evalueringen har deltatt i diskusjonsgrupper på nettet, ser studieinformasjonen til å ha fungert godt. Alle ser  ut til å være fornøyd med informasjonen om kurset på Mi side

Tilgang til relevant litteratur

Pensum er tilgjengelig som forventet

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Fungerte bra i de rommene som har vært stilt til disposisjon.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

De fleste studentene ser ut til å være rimelig fornøyd med den gitte undervisningen og har fått et forventet utbytte.  

Oppsummering av innspill

Forventningene til undervisningen er innfridd med et rimelig godt resultat, selv om man som foreleser sikkert kunne ha ønsket seg et enda bedre resultat karaktermessig

Ev. underveistiltak

Tiltak som kunne ha forbedret tilbudet, ville være større vekt på det som studentene etterlyser i evalueringen gjennom åpne kommentarer, nemelig større bruk av film. Organiserte teaterforestillinger gis i forb. med TEAT112 (moderne teaterhsitorie og forestillingsanalyse), mens bruk av film som dokumentasjon på oppsettinger av den dramatikken som blir berørt i undervisningen vanskelig lar seg virkeliggjøre innenfor rammen av selve undervisningen i TEAT111. Her kunne studentene selv ha organisert seg med tanke på å se film utenom den faste undervisningen 

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Oppmuntre studentene til å organisere seg i grupper, gjerne en slags selvstyrte kollokviegrupper for å kunne se filmmateriale til ville kunne fått tilgang til via faglærerne.
I hovedsak ser dette emnet ut til å ha fungert i forhold til faglærernes forventninger