PRPSYK - studieprogramrapport 2004 høst

Studieprogramleders vurderinger

Praktisk gjennomføringStrykprosent og frafallKarakterfordelingRessurstilgangKommentar til studentevalueringene

Studentevalueringene av de ulike kursene innenfor emnene er jevnt over meget gode. For de fleste kurs vurderer studentene innhold og form i samsvar med kursbeskrivelsene. En allerede gjennomført endring fra dette semester er skifte av lærebok og pensum i psykiatri til et pensum som også omfatter barne- og ungdomspsykiatri. IKP vil også gjøre de nødvendige tiltak for å unngå gjentakelse av tidligere gitt forelesning om rolle og profesjon.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Informasjon om faglig innhold, spesifikke læringsmål og vurdering/godkjenning er beskrevet i Studiehåndboken og i en skriftlig oversikt kalt Undervisningsplaner og pensumliste for klinisk psykologi som blir ajourført hvert semester.
Studentene har mulighet til over flere semstre å velge 3 kurs innenfor spesielle anvendte emner. Informasjon om disse kursene er i Studiehåndboken gitt ens beskrivelse under faglig innhold. IKP har til neste revidering av STudiehåndboken laget nye beskrivelser av det faglige innholdet i disse kursene og til andre kurs i behov for revidering.  

Tilgang til relevant litteraturStudieprogramleders samlede vurderinger,
inkl. forslag til forbedringer