PSYK106 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Høsten 2006 ble det gjennomført 14 forelesninger à 2 timer over sentrale pensumtema. Studentfremmøtet på forelesningene var stabilt med 20-30 studenter på hver forelesning. I tillegg til forelesningene blr det også gjennomført 2 oppgaveseminarer med studentveileder tilstede. Forelesninger og oppgaveseminarer ble gjennomført på engelsk.

Strykprosent og frafall

jfr. karakterstatistikk

Karakterfordeling

jfr. karakterstatistikk

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieplaner og studieinformasjon ligger på nettet og blir i tillegg gitt ved orienteringsmøtene, på første forelesning og gjennom løpende informasjon på Studentportalen.

Tilgang til relevant litteratur

Anbefalt pensumlitteratur er tilgjengelig på Studia.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen ble gjennomført i rom 130 i Christiesgate 12. AV utstyret og øvrige hjelpemidler har fungert utmerket.

Andre forhold

Som fagansvarlig er det en stor fordel å kunne forholde seg til en person på den administrative siden som også fysisk bør sitte i samme bygning. Dagens oppsplitting av ulike oppgaver og til dels uklare ansvarsforhold rundt ulike administrative støttefunksjoner har trolig et forbedringspotensiale.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsskjema ble delt ut og samlet inn på siste ordinære forelsning. Disse er gjennomgått av fagansvarlig, programansvarlig og aktuelle forelesere. Andre forhold er tatt opp og justert underveis i semesteret.

Oppsummering av innspill

Tilbakemeldingen fra studentene er positive og peker på forbedringsområder. Det fremheves at forelesningene har blitt godt mottatt og at fagtema har vært faglig interessante. Det påpekes at enkelte av forelesningene på engelsk har vært vanskelige å følge og her kan det være et visst forbedringspotensiale. Studentportalen har blitt benyttet til å legge ut hand-outs fra forelesningene i pdf-format. 

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Det første semesteret med undervisning på engelsk ser ut til å ha fungert relativt godt. Imidlertid er studenttallet markert lavere enn tidligere semester, noe som kan indikere at flere studenter har valgt bort denne blokken til fordel for andre (norskspråklige?) tilbud.