KUVI302 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

God

Strykprosent og frafall

Ingen frafall, ingen stryk

Karakterfordeling

Alle bestått (ingen karakter)

Studieinformasjon og dokumentasjon

Dette har fungert godt

Tilgang til relevant litteratur

Dette har fungert godt

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Har fungert godt

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Evalueringsmåte fungerer bra

Oppsummering av innspill

Det har jevnt over vært gode tilbakemeldinger fra studentene

Ev. underveistiltak

Ingen

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Undervisningen har gått som planlagt og tilbakemeldingene fra studentene er gode. I det aktuelle semesteret har vi hatt en pause mellom første og andre kollektive veiledning. Slik har studentenes ideer fått god tid til å modne, og de har hatt individuelle veiledninger mellom hver kollektiv veiledning.

Hadde vært en fordel om studentene hadde kjennskap til hverandres oppgaver før fellesveiledningene. Prosjektbeskrivelsene lå tilgjengelig på Studentportalen, men det virket som få gikk inn og leste disse. Vil legge enda bedre til rette for dette i fremtiden; mer informasjon om at prosjektbeskrivelsene ligger på portalen og oppfordre til at de blir lest av alle. Hadde også vært en fordel om studentene hadde tenkt på hva de ville skrive om i forkant, muligens allerede på bachelor-nivå. Dette vil bli diskutert på seksjonsmøte.