KUVI301 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen ble gjennomført i samsvar med undervisningsplanen. Ingen undervisningstimer ble avlyst, men to forelesere byttet tidspunkt internt. Studentene ble informert om dette på forhånd

Strykprosent og frafall

Her vises det til vedlagt FS-rapport. Strykeprosent 0%. Det var ingen frafall. En student meldte seg opp til eksamen, men deltok aldri i undervisning og gjennomførte heller ikke obligatoriske aktiviteter. 

Karakterfordeling

Her vises det til vedlagt FS-rapport. Det generelle inntrykket er at karakernivået ligger høyt. En student fikk D. Resten av gruppen fikk enten A (to studenter) eller B (seks studenter). 

Studieinformasjon og dokumentasjon

Studieinformasjonen synes å ha fungert tilfredsstillende. Ingen studenter kommenterer dette i veiledningsrapportene. Informasjon blir også gitt gjennom "Mi side". 

Tilgang til relevant litteratur

Kompendiene til KUVI 301 ble ferdige i tide. All øvrig litteratur kunne kjøpes på Studia. 

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen foregikk i lyse og gode lokaler (rom 209). Et par av lærerne hadde litt problemer med tilkopling av PC til power point presentasjon, men dette ordnet seg.

Andre forhold

Emnet involverte mange faglærere. Det krevde en viss logistikk i forberedelsen av undervisningen.

Faglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det ble benyttet skriftelig og anonym studentevaluering (35 spørsmål). Alle som deltok i undervisningen leverte evalueringsskjema (9 studenter). 

Oppsummering av innspill

6 studenter var godt fornøyd med det faglige innholdet, 3 var middels fornøyd. 9 studenter var godt fornøyd med undervsningen i emnet. 5 studenter hadde deltidsjobb. De fleste syntes pensum og arbeidsmengde var som forventet. Alle deltok på mer enn halvparten av forelesningene. 6 av 9 deltok på alle forelesningene. Jevnt gir studentene god tilbakemelding på måten forelesningene er gjennomført på. De fleste (7) syntes at evalueringsformen var tilfredsstillende. Flere studenter var kritiske til en av forelesningene - som kanskje var noe dårlig forberedt.

Ev. underveistiltak

Det ble ikke gjennomført noen underveistiltak.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Generelt studentevalueringen meget positiv. Studentene fikk også meget gode karakterer. Kurset må sies å ha vært meget vellykket. Flere studenter mente imidlertid at evalueringen kom for tidlig. Det finnes et tilbud om veiledning på 301 - men svært få studenter benyttet seg av tilbudet. Evalueringsrapportene peker på at det kanskje var mange lærere inne i emnet. Høsten 2007 skal vi redusere antall lærere i håp om å få mer sammenhengende undervisning.