ALLV303 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Det oppsto ingen problemer under den praktiske gjennomføringen av kurset "Den moderne europeiske roman".

Strykprosent og frafall

Ingen stryk eller frafall på 303.

Karakterfordeling

A: 2/ B: 4/ C: 2.

Studieinformasjon og dokumentasjon

Bra.

Tilgang til relevant litteratur

Bra.

Faglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Ingen vestentlige problemer, bortsett fra at seminarrommet 216 HF-bygget var for lite til å huse 28 studenter, som var antallet på det meste.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Det foreligger ingen skriftlig studentevaluering av dette kurset. Evaluering ble hovedsaklig foretatt muntlig og i plenum på siste seminar. Vi hadde også en diskusjon ca. midtveis hvor studentene ble bedt om å ta stilling til særlig ett aspekt ved opplegget, nemlig forholdet mellom den generelle modernisme-delen og de spesifikke romananalysene.

Oppsummering av innspill

Studentene var i all hovedsak svært positive til kurset som helhet. Kritikk ble fremsatt av kursets relativt sene startdato. Det ble imidlertid ytret forståelse for begrunnelsen for dette, nemlig at studentene trengte tid til å lese de omfangsrike romanene som var pensum før kurset startet. Studentene delte midtveis i kurset min bekymring om at det kunne bli vanskelig å forene modernisme-diskusjonen med romananalysene. Helhetsinntrykket etter eksamen, er imidlertid at studentene hadde få problemer på dette punktet.

Ev. underveistiltak

Jeg la i kursets siste halvdel større vekt på å vise hvordan den generelle modernisme-diskusjonen kunne gjøres fruktbar for romananalysen. Jeg repeterte også de viktigste teoretiske poengene på siste seminarmøte.

Faglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Kurset ”Den moderne europeiske roman” gikk over 9 onsdager; tre timer hver gang. M.a.o hadde vi 6 timer på hver roman, samt 3 innledende timer til teori. Dette fungerte greit, og ga oss god tid til studentinnlegg og diskusjon. Diskusjonene var gode og tekstnære, og studentene var meget aktive muntlig. Det som gledet meg mest, var den begeistring studentene la for dagen, særlig i gjennomgangen av Thomas Manns Trolldomsfjellet.

Det største problemet ved kurset var slik jeg oppfatter det den store nivåforskjellen mellom studenter på 200-nivå og studenter på 300-nivå. Ujevnheten viste seg i studentinnleggene, samt i det at 300-studentene hadde en tendens til å dominere diskusjonen. Dette gjorde det også vanskelig for meg å vite hvilket nivå jeg burde legge meg på. Alt i alt tyder imidlertid eksamensresultatene på at studenter i begge kategorier fikk noe ut av kurset.