SOS340 - emnerapport 2006 høst

Faglærers vurdering av gjennomføring

Praktisk gjennomføring

Undervisningen på SOS340 ble gjennomført etter planen. For dokumentasjon av kursplan, se Studentportalen. Det var likevel gjennomgående et stor problem at oppmøtet på seminaret var svært dårlig. Uten at det ble ført noen systematisk oppmøtestatistikk, så det ut til at studenter som var tatt opp før høsten 2006 ikke deltok på seminaret (usikkert om de tidligere har deltatt), mens de studentene ble tatt opp H 2006 falt fra i sammenheng med at utsatte jobbingen med skissen og prioriterte andre emner/kurs.     

Strykprosent og frafall

23 studenter meldte seg opp til eksamen. 13 studenter fikk ”bestått” på eksamen, mens en fikk F til eksamen. 3 stykker trakk seg før eksamen, 3 stykker møtte ikke til eksamen, 3 hadde ikke oppfylt studiekravet (innlevering av utkast til skissen). Det er grunn til å tro at blant disse 9 stykker vil det være en del som satser på å ta sos340 over to semestre slik som anbefalt. 

Karakterfordeling

Se ovenfor + bildet til høyre

Studieinformasjon og dokumentasjon

Den skriftlige og annen informasjonen til studentene har blitt gitt gjennom studentportalen. For dokumentasjon, se Studentportalen.

Tilgang til relevant litteraturFaglærers vurdering av rammevilkårene

Lokaler og undervisningsutstyr

Undervisningen ble gjennomført i seminarrommet i første etasje i Rosenbergsgt. 39.

Andre forholdFaglærers kommentar til student-evalueringen(e)

Metode - gjennomføring

Ikke minst i lys av det dårlige oppmøtet og deltakelsen på seminaret, ble det lagt ned mye arbeid i å få til en studentevaluering av emnet. Et evalueringsskjema ble delt ut til studentene som deltok på seminaret, og disse fikk også evalueringsskjemaer som de ble bedt om å levere til sine medstudenter. Skjema ble også delt ut på andre MA kurs og emner, og i tillegg ble det også lagt ut påminnelser på studentportalen og sendt ut flere personlige mail til hver enkelt student som var registrert på emnet med oppfordring om å delta på evalueringen, uten at dette nytte. Etter mye arbeid og slik kom det til slutt inn 3 skjemaer. Studentevalueringen er således ikke av noen verdi i forhold til å belyse de problemene som gjelder for oppmøtet og deltakelse. 

I de som svarte skjemaet, ble det for øvrig uttrykt tilfredsheten med emnet og tilbudet, og forklaringen som ble gitt på nedprioriteringen av emnet var at andre kurs var for tidkrevende, samtidig som de ville ta emnet neste semester. Det er ellers talende at forlesningen om forskningsetikk, som var blant de som hadde lavest oppmøte, fikk særdeles god omtale, og denne ble av en av studentene omtalt som ”blant de største begivenheter i min studiekarriere”. Andre deler av emnet har i tidligere evalueringer fått god bedømmelse. Jeg deltok også selv på orienteringsmøtene til SV-biblioteket og NSD, og jeg fikk selv svært mye nyttig og ny informasjon. Når det ovenfor studentene på orienteringsmøter og andre steder har blitt understreket betydningen og nytten av disse orienteringsmøtene, og det møter toppen 25% av studentene på møtene, så er det tydelig at studentene gjør prioriteringer og valg som ikke er helt gode. At mange studenter ikke kjenner til hvordan de skal søke å finne tak i forskningslitteratur bærer for øvrig også mange skisser preg av. 

Oppsummering av innspill

se ovenfor

Ev. underveistiltakFaglærers samlede vurdering,
inkl. forslag til forbedringstiltak

Emnet har uttvilsom sin plass innenfor MA studiet, men spørsmålet er få til et opplegg som gjør studentene kommer tidligere i gang med skissene sine og at de deltar mer aktivt i kurset og utviklingen av sine MA oppgaver. Dette er spørsmål som det har vært mange gode diskusjoner av på instituttet. 

1)	Det må gjøres justeringer slik at emnet ikke kolliderer med og blir nedprioritert til fordel for andre obligatoriske kurs (SOS302 om høsten, og statistikkurset om våren). Blokkundervisning kan være en løsning. 
2)	Opplegget med å skulle gjennomføre kurset over 2 semestre ser ikke ut til å fungere. Løsningen her kan være å ha orienteringsdelen som et ledd i en generelle orientering til første semesterstudenter, og at selve utviklingen av skissen så blir lagt til et mer intensivt kurs i andre semester med obligatorisk oppmøte/deltakelse.
3)	Det bør kanskje også vurderes å innføre karakterer på emnet slik at studentene tar emnet mer alvorlig. Kvalitetene på skissene er som programsensoren har påpekt i dag ikke tilfredsstillende.

Frafallet, og det forholdet at mange går lang tid før de kommer i gang og får godkjent emnet er noe som det må gjøres noe med. Forslagene om at de skal levere ideskisse ved opptak og at de også skal få oppnevnt kontaktperson i staben når de blir tatt opp kan her være gode løsninger.