Studieprogram: MASV-LÆSF Lektorutdanning med master i sosiologiInneholder emner (i 2021):


Emner Periodisk evaluering - emne (3-årlig)
ENG107 Engelsk grammatikk II
ENG114 Engelsk grammatikk I
ENG115 Engelsk fonetikk og fonologi
ENG122 Amerikansk litteratur og kultur
ENG125 Britisk litteratur og kultur
ENGDI101 Fagdidaktikk i engelsk i lektorutdanningen
FRAN120 Fransk grammatikk 1 Vår 2021
FRAN121 Fransk grammatikk 2 Vår 2021
FRAN122 Innføring i fransk litteratur Vår 2021
FRAN123 Fransk litterær analyse
FRAN124 Fransk kulturkunnskap og frankofoni
FRANDI101 Fagdidaktikk i fransk i lektorutdanningen 1
HIDID111 Historiedidaktikk for videregående skole
HIS101 Oversikt over eldre historie til 1750
HIS102 Oversikt over nyere historie fra 1750
HIS120 Fordypningsoppgave i historie for lærerutdanningen
HIS250L Bacheloroppgave i historie
KOPRA101 Skolen og lærerrollen i praksis
KOPRA102 Læringsprosesser
KOPRA103 Planlegging og evaluering av undervisning
LAPRA101 Første praksisperiode
LAPRA102 Andre praksisperiode
MET102 Samfunnsvitenskapelig metode Vår 2021
NODI101 Nordisk fagdidaktikk
NOLI102 Nordisk: Litteratur etter 1900 Vår 2021
NOLI103-L Nordisk: Den eldre litteraturen for integrert lærerutdanning
NOSP105 Nordisk: Språkhistorie og talemål Høst 2021
NOSPAN101 Moderne norsk
PEDA120 Skolen og lærerrollen
PEDA121 Ulike veier til læring Høst 2021
PEDA122 Lærarprofesjonen, skolen og samfunnet
PEDA123 Aksjonsforskning og lærerens profesjonelle utvikling
RELDI111 Fagdidaktikk for religionsvitenskap 1 (for videregående skole) lektorutdanning
RELV101 Hva er religionsvitenskap?
RELV102 Kristendommen, jødedommen og islam
RELV103L Hinduismen og buddhismen - Lektorutdanningen
RELV105 Midtøstens og Middelhavsområdets eldste religionshistorie, og norrøn og samisk religion
RELVI250L Bacheloroppgave i systematisk religionsvitenskap - Lektorutdanningen
SAKDI101 Samfunnskunnskapsdidaktikk 1
SAKDI111 Samfunnskunnskapsdidaktikk 2
SOS100B Examen facultatum - invitasjon til sosiologi
SOS101 Klassisk og moderne sosiologisk teori Vår 2021
SOS103-L Samfunnsstrukturer i endring
SOS201 Sosiologisk forskning: Teori og metode
SOS302 Sosiologiske teoritradisjoner Høst 2021
SOS303 Metode - statistisk analyse Vår 2021
SOS304 Metode - kvalitative tilnærminger
SOS360 Masteroppgaven
SPANDI101 Fagdidaktikk i spansk i lektorutdanningen 1
SPLA107 Spansk grammatikk I
SPLA108 Latinamerikansk litteratur I
SPLA109 Latinamerikansk historie Vår 2021
SPLA117 Spansk språk II Høst 2021
SPLA119 Kultur og samfunn i Latin-Amerika
SPLA257 Fordypning i spansk grammatikk med latinamerikanske varianter med bacheloroppgave
TYS105 Grunnemne i tysk språk I
TYS106 Tyskspråklig kultur og historie
TYS107 Tysk språk og tekstkunnskap
TYS115 Grunnemne i tysk språk II
TYS116 Tyskspråklig litteratur
TYSDI101 Fagdidaktikk i tysk i lektorutdanningen 1
Se evalueringene samlet

Aktivt fra 2020


Periodisk evaluering - program (5-årlig):

Studieplan: