Logg inn (ansatte)
EnglishUiBs studiekvalitetsbase gir tilgang til studiekvalitetsmelding for institusjons-, fakultets- og institutt/senternivå, evalueringer av studieprogram og emner, samt andre studiekvalitetsrelaterte dokumenter. Mer informasjon om studiekvalitetsbase.


Vis år:


Klikk på lenker under for tilgang til Studiekvalitetsmelding, evalueringer og annet. Slå av "Vis kun med innhold" for å se alle organisasjonsenheter, program eller emner som var aktive i valgt år.

Vis opplastet innhold for valgt år

Emner Se evaluering
(3-årlig)
BINF100 Grunnleggende bioinformatikk
BINF200 Analyse av biologiske sekvenser og strukturer
BINF201 Innføring i omics
BINF301 Genom-skala algoritmar
BINF305 Systembiologi
BIO216 Toksikologi Vår 2022
BIODID220 Innføring i biologididaktikk Vår 2022
BIODID220-P Innføring i biologididaktikk Vår 2022
DIGI111 Algoritmer og programmering
DIGI112 IKT-sikkerhet
ENERGI102 Livsløpsanalyse Vår 2022
ENERGI102 Livsløpsanalyse
FARM110 Kjemi og energi Vår 2022
FARM110 Kjemi og energi
FARM130 Organisk kjemi Vår 2022
FARM131 Organisk syntese og analyse
FARM238 Farmakognosi, inklusive botanikk Høst 2022
FARM250 Analytisk kjemi
GEOV104 Innføring i strukturgeologi og tektonikk Vår 2022
GEOV109 Innføring i geokjemi Vår 2022
GEOV110 Innføring i marin og terrestrisk kvartærgeologi Høst 2022
GEOV114 Innføring i geobiologi Høst 2022
GEOV231 Maringeologisk felt- og laboratoriekurs Vår 2022
GEOV242 Magmatisk og metamorf petrologi Vår 2022
GEOV251 Videregående strukturgeologi Høst 2022
GEOV252 Feltkurs i geologisk kartlegging Vår 2022
GEOV254 Geodynamikk og bassengmodellering Høst 2022
GEOV364 Videregående bassenganalyse Høst 2022
HTEK101 Introduksjon til havmiljø
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
HTEK102 Praksisutplassering i havteknologi
HTEK201 Måleteknologi
HTEK201 Måleteknologi
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK202 Laboratoriekurs i måleteknologi og instrumentering
HTEK301 Utvalgte emner innen havteknologi
INF100 Innføring i programmering
INF100 Innføring i programmering
INF101 Objektorientert programmering
INF102 Algoritmer, datastrukturer og programmering
INF113 Innføring i operativsystem
INF115 Databaser og modellering
INF122 Funksjonell programmering
INF140 Introduksjon til datasikkerhet
INF142 Datanett
INF143A Anvendt kryptografi
INF161 Innføring i data science
INF170 Modellering og optimering
INF207 Sosial nettverksteori
INF210 Datamaskinteori
INF214 Multiprogrammering
INF219 Informatikkprosjekt I
INF220 Programvarespesifikasjon
INF223 Kategoriteori
INF227 Innføring i logikk
INF234 Algoritmer
INF235 Kompleksitetsteori
INF236 Parallell programmering
INF237 Algoritme-engineering
INF240A Grunnleggende verktøy for kodeteori og kryptografi
INF242 Informasjonsteori
INF243 Algebraisk kodeteori
INF245 Beregningsorientert tallteori og asymmetrisk kryptografi
INF247 Innføring til kryptoanalyse av symmetriske chiffer
INF250 Dataorientert visuell beregning
INF252 Visualisering
INF253 Visuell Data Science
INF264 Innføring i maskinlæring
INF265 Dyp læring
INF270 Lineær programmering
INF271 Kombinatorisk optimering
INF273 Meta-Heuristikker
INF328 Programmeringsspråkelementer
INF329 Utvalgte emner i programutviklingsteknologi
INF329A Utvalgte emner i programutviklingsteknologi
INF334 Videregående algoritmeteknikker
INF339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet
INF339 Utvalgte emner i algoritmer og kompleksitet
INF348 Videregående emner/seminar i datasikkerhet
INF358 Seminar i visualisering
INF367 Utvalgte emner i kunstig intelligens
INF367A Utvalgte emner i kunstig intelligens II
INF368 Utvalgte emner i maskinlæring
INF368A Utvalgte emner i maskinlæring
KJEM110 Kjemi og energi Vår 2022
KJEM110 Kjemi og energi
KJEM120 Grunnstoffenes kjemi
KJEM123 Eksperimentell uorganisk kjemi
KJEM130 Organisk kjemi Vår 2022
KJEM131 Organisk syntese og analyse
KJEM140 Molekylær fysikalsk kjemi Vår 2022
KJEM202 Miljøkjemi Vår 2022
KJEM210 Kjemisk termodynamikk
KJEM214 Overflate- og kolloidkjemi
KJEM220 Molekylmodellering
KJEM221 Grunnleggende kvantemekanikk Høst 2022
KJEM225 Forsøksplanlegging og analyse av flervariable data Høst 2022
KJEM231 Videregående organisk kjemi Høst 2022
KJEM232 Eksperimentell organisk syntese
KJEM235 Strukturoppklaring av organiske molekyler Høst 2022
KJEM238 Naturstoffkjemi Høst 2022
KJEM243 Metallorganisk katalyse
KJEM250 Analytisk kjemi
KJEM260 Radiokjemi og radioaktivitet
KJEM298 Bachelorprosjekt i kjemi Vår 2022
KJEM299 Bachelorprosjekt i kjemi Vår 2022
KJEM350 Kvantitativ organisk analyse
KJEM351 NMR-spektroskopi
MATDID231-P Representasjoner og problemløsning i matematikkundervisningen Høst 2022
MNF130 Diskrete strukturer
MOL100 Innføring i molekylærbiologi
MOL200 Metabolisme; reaksjoner, regulering og kompartmentalisering
MOL204 Anvendt bioinformatikk Høst 2022
MOL210 Lipidbiokjemi: Fra kjemi til sykdom
MOL213 Utviklingsgenetikk Høst 2022
MOL222 Eksperimentell molekylærbiologi II Vår 2022
MOL232 Innovasjon i industriell bioteknologi Vår 2022
MOL310 Strukturell Molekylærbiologi Vår 2022
MOL320 Biofysikalske metoder for molekylærbiologer Vår 2022
MTEK100 Medisinsk teknologi i praksis
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi Vår 2022
MTEK200 Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi
MTEK320 Flow kjemi og teknologi
MTEK330 Kvalitetssikring av kjemiske analyser Høst 2022
NANO244 Material- og nanokjemi
NANO300 Seminar i nanovitenskap
NATDID210 Læring i naturfagene
NATDID211 Kvalitet i naturfagsundervisningen
NATDID212-P Naturfagsdidaktikk - undervisningskvalitet i teori og praksis Vår 2022
PHYS101 Grunnkurs i mekanikk og varmelære Høst 2022
PHYS102 Grunnkurs i elektrisitetslære, optikk og moderne fysikk Vår 2022
PHYS109 Innføring i astrofysikk Høst 2022
PHYS111 Mekanikk 1 Vår 2022
PHYS112 Elektromagnetisme I Høst 2022
PHYS113 Mekanikk 2 og termodynamikk Høst 2022
PHYS114 Grunnleggende målevitenskap og eksperimentalfysikk Vår 2022
PHYS116 Signal- og systemanalyse Høst 2022
PHYS117 Prosjektoppgave i fysikk Høst 2022
PHYS118 Moderne fysikk I Vår 2022
PHYS119 Moderne fysikk II Høst 2022
PHYS201 Kvantemekanikk
PHYS203 Relativistisk kvantemekanikk og feltteori
PHYS204 Klassisk mekanikk og spesiell relativitetsteori Vår 2022
PHYS205 Elektromagnetisme II
PHYS206 Statistisk fysikk og termodynamikk Høst 2022
PHYS208 Faststoffysikk
PHYS212 Fysikk i medisinsk diagnostikk
PHYS213 Medisinsk fysikk i stråleterapi
PHYS222 Analog integrert kretsteknologi
PHYS223 Digital integrert kretsteknologi
PHYS231 Strålingsfysikk
PHYS232 Eksperimentelle metoder i kjerne-og partikkelfysikk
PHYS251 Det nære verdensrom
PHYS252 Eksperimentelle metoder i romfysikk
PHYS261 Atomfysikk
PHYS263 Laboratoriekurs i optikk
PHYS264 Atmosfærisk og marin optikk
PHYS272 Akustiske transdusere
PHYS273 Marin akustikk
PHYS291 Databehandling i fysikk
PHYS321 Design av komplekse elektroniske system
PHYS342 Kvantefeltteori
PHYS374 Teoretisk akustikk
PHYS391 Datasystemer for eksperimentalfysikk
PHYSDID220 Tilrettelegging for læring i fysikk
PHYSDID220-P Tilrettelegging for læring i fysikk
Logo Universitetet i Bergen

© 2024 Universitetet i Bergen

Adresse: Postboks 7800, 5020 Bergen

Telefon: 55 58 00 00

Kontakt: kvalitetsbasen@uib.no

Ansvarlig: Studieavdelingen

Tilgjengelighetserklæring